Polityka prywatności

 

Szanujemy Twoje dane osobowe!

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie zasad przyjętych przez:

Dariusz Ciesielski – Marketing Ekspercki i Internetowe Lejki Sprzedażowe, 01-216 Warszawa, przy ul. Zagłoby 33 lok. 10, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: REGON: 141106143 oraz NIP: 8861863066 w sprawie przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników serwisu www.marketingmalychfirm.pl (dalej: „Serwis”).

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis znajdujący się w domenach firmy oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z:

Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

 

I. Dane osobowe

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W Serwisie Administratora znajdującym się pod adresem www.marketingmalychfirm.pl są gromadzone następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:

 • Imię;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu (opcjonalnie);

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Serwisu jest Dariusz Ciesielski – Marketing Ekspercki i Internetowe Lejki Sprzedażowe, 01-216 Warszawa, przy ul. Zagłoby 33 lok. 10, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: REGON: 141106143 oraz NIP: 8861863066.

Tel. 602486311
Mail: kontakt@marketingmalychfirm.pl

 

Podstawa, cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:

 • wysyłki bezpłatnego newslettera z poradami, oraz bezpłatnego kontentu,
 • realizacji zamówień i działań marketingowych (w tym wysyłania niezapowiedzianych ofert handlowych),
 • obsługi zgłoszeń, kierowanych np. przez formularz kontaktowy,
 • w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo dane użytkowników są przetwarzane, aby wystawiać faktury VAT.

Dane osobowe użytkowników są też przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 • prowadzenie wobec użytkowników działań marketingowych,
 • kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w tym przez email oraz telefon,
 • prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert,
 • prowadzenia analiz statystycznych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie, np. poprzez wysłanie informacji na adres: kontakt@marketingmalychfirm.pl.

Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych będą: Podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu www.marketingmalychfirm.pl oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Dariusz Ciesielski – Marketing Ekspercki i Internetowe Lejki Sprzedażowe, w tym podmioty z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Użytkownik może również usunąć swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnuję” w stopce każdego maila. Swoje dane może również uaktualnić za pomocą przycisku „uaktualnij”, który znajduje się w stopce każdego emaila.

 

II. Uprawnienia Użytkowników.

 

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

 

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych  osobowych, które są nieprawidłowe.

 

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy

b) Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

 

6. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim  przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres kontakt@marketingmalychfirm.pl. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.

Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

 

III. Zabezpieczenia

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje.

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

 

IV. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 1. Strona korzysta z plików cookies “sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).
 2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Pliki cookies podmiotów trzecich:

Na stronie www.marketingmalychfirm.pl wykorzystywane są pliki cookies stron trzecich:

 • Google Analytics. Google Analytics to narzędzie analityczne, które pomaga analizować zdarzenia i działania podejmowane przez użytkowników w witrynie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: com/analytics/learn/privacy.html
 • Pixel Facebooka. Piksel Facebooka to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Więcej informacji można znaleźć na stronie:  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153

Pliki Cookies stosowane na stronach internetowych www.marketingmalychfirm.pl nie przechowują danych osobowych.

 

V. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.